Worklist + PACS

วัตถุประสงค์

            สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลทางรังสีวินิจฉัยมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างสูง ซึ่งการวินิจัยด้วยภาพอัลตราซาวนด์ นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคในขั้นต้น รวมทั้งในการติดตามการรักษาโรค เครื่องอัลตราซาวนด์ก็เป็นเครื่องมือที่มีอยู่ในเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถสร้างภาพได้ง่าย เคลื่อนที่ตามวอร์ดคนไข้ได้สะดวก และเป็นการตรวจรักษาที่ไม่ได้รับรังสีเอ็กซเรย์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยเด็กได้ แต่เนื่องจากภาวะความขาดแคลนรังสีแพทย์ของประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์มีความจำกัดเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับบริการที่ทั่วถึง หรือคิวในการเข้ารับบริการนานเป็นปี จึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที

             ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการเพิ่มบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องในการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ โดยการใช้ระบบส่งต่อภาพการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เพื่อวินิจฉัยผ่านบริการ Cloud ในการฝึกฝนและเพิ่มพูลทักษะในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในการซื้อเครื่องอัลตราซาวนด์ใหม่ ซึ่งมีราคาแพง สำหรับการฝึกฝนและเพิ่มพูลทักษะให้บุคคลากรในพื้นที่ห่างไกล โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ การให้บุคคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ในการวินิจฉัยได้ถูกต้อง สามารถแบ่งเบาภาระของรังสีแพทย์ และตอบสนองต่อความต้องการในการเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบของ ระบบส่งต่อภาพการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เพื่อวินิจฉัยผ่านบริการ Cloud

01. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องอัลตราซาวนด์
02. ระบบ internet สำหรับนักศึกษา และ สำหรังรังสีแพทย์
03. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับรังสีแพทย์
04. โปรแกรม ส่งต่อภาพการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เพื่อวินิจฉัยผ่านบริการ Cloud สำหรับนักศึกษา และรังสีแพทย์